Familien Holtet - En Slægtsbog.

- 57 -
7.   G A A R D E N    H O L T E T
-Og dens Besiddere gennem Tiderne-
Senere Aars Stednavnsforskning har vist, at Stednavnet ofte i sig selv indeholder Oplysninger om Stedets Ælde.
Ældst er Stednavne, der ender paa inge, ing, lev, løse, af hvilke ing-Navne menes at gaa tilbage til Bronealderen. +)
Yngre er Navne med Endelse sted, um (ca.800 e.Chr.), by, torp (afledt trup, drup, strup, 900-1000) ++) og holt.    I Vendsyssel synes holt-Navne dog at være opstaaet sent; efter fleres Mening betegner de der en meget sen Skovrydning og Bebyggelse (1300-1500).
Jeg er selv tilbøjelig til at tro, at de 6 sammenstødende Gaarde i Volstrup Sogns sydøstlige Del (3 Stidsholtgaarde, Hybholt, Rønholt og Holtet) er sene Skovrydninger. Grunden i Enge og Moser og de omliggende Krat og Skovrester viser det. Jeg er tillige tilbøjelig til at tro, at vort Hjem er det ældste af Stederne, og at dettes Navn af og til er brugt som Fællesbetegnelse for disse Holt-gaarde. Senere synes Stidsholt at have faaet Overtaget og har givet Ejerlauget Navn i Matrikulen, ligesom Bysmeden formentlig tilsidst boede der.
Første Gang, jeg har truffet Navnet, er i en Indberetning af 1638 fra Præsten Otto Jacobsen til Volstrup og Hørby. Han skriver:
"Sønder fra kirken ligger en by Vollstrup (huor emellum løbber en aa i øster til Sæbygardtz mølle), en gaard: Skousgaard, it bolig Grauerhusit. Her kommer en strøm aff schoffuen, løber och til Sæbygardtz mølle, offuer den er en brov: Brydzbrov. Derfra i sydost liger en gard: Kellstrup, en by Øttoft, en gaard: Baddensgaardt,

+) I Vendsyssel findes kun 5 ing-Navne: Hjørring, Skjerping, Sæsing, Mejling og Elling samt Gydeje, der 1460 kaldes Gydingh.
++) Volstrup skrives 1432 Wormstorp.