Familien Holtet - En Slægtsbog.

- 37 -

5.  F A R M O D E R S   S L Æ G T S R E G I S T E R  og  S L Æ G T.

Da der ofte er bleven spurgt om Farmoders Slægt, og da der gennem hende synes at være Tilknytning til Holtet saa langt tilbage som til 1669, har jeg lagt en Del Arbejde paa en Udredning, noget der ikke har været helt let, takket være de indfiltrede Ægteskaber.
I sin "Statistisk Skildring af Lægdsgaarden i Ølseby-Magle", +) hvor Regeringsformen var despotisk og arvelig paa Spindesiden, siger Poul Martin Møller: "Det er overhovedet en nedarvet Vedtægt i Gaarden, at hver Mand har een Kone, det vil sige to halve. Den enes Hjerte deler han med sin Formand, den andens med sin Eftermand". Noget lignende vil man bemærke blandt vore hæderværdige Antescendentser. Herrerne har oftere været gift tre Gange, og Damerne nøjes sjældent med mindre end to Ægteskaber. Oprindelig stiftedes og begyndte Ægteskabet ved Trolovelse, medens Vielsen kun var Kirkens Bekræftelse. Dette ændredes allerede 1582, men i Aarhundreder derefter vedblev Almuen at regne Trolovelsen for Ægteskabets Begyndelse, fra hvilket Tidspunkt Parret "kom sammen".
Man maa derfor ikke altid gaa haardt i Rette med Familiens ældre kvindelige Medlemmer, hvis det første Barn er kommet mindre end 9 Maaneder efter Vielsesdatoen. -
Naar man udelukkende skal holde sig til mandlige Led, kan jeg kun med Sikkerhed føre Farmoders Slægt tilbage til 1755, jvfr. iøvrigt Afsnit 7.

+) En Bog som denne er forresten nøjagtigt, hvad P.M. Møller karrikerede. Nutiden har dog et noget andet Syn herpaa, omend det maa indrømmes, at en Del af de statistiske Skildringer, der af velmenende Lokalhistorikere præsenteres Almenheden, stundom nærmer sig det ufrivillig komiske.