Familien Holtet - En Slægtsbog.

- 34 -

4.  N E J S U M   F O L K E N E.


Alle Sidelinier har jeg ikke kunnet gaa efter. En kortere Udredning skal dog gives vedrørende Simon Pedersens Efterkommere, idet der dels er flere, vi har set eller hørt omtale i vor Barndom, og der dels lever adskillige, som vi er saa nær beslægtede med som Næstsøskendebørn.
De i det følgende anførte Data er mulig ikke alle lige korrekte, idet nogle er baserede paa mundtlige Meddelelser. Der gaas ud fra foranstaaende Stamtavle I3.
Vor Oldemoder, Ane Thomasdatter, var født i Knæverhede, Volstrup Sogn. Maren Simonsdatter døde ugift. Hun havde dog en Søn, kaldet "Store Jørgen", som blev opdraget i Lille Nejsum. Der vides ikke andet om ham, end at der ikke var meget ved ham.
Thomas Simonsen tjente i 6 Aar som Ladefoged paa Dybvad. Der maatte han lidt hurtigt gifte sig med Kokkepigen, hvorefter han kom hjem og fik Gaarden i Nejsum, som det nok egentlig var Meningen, at vor Bedstefader skulde have haft. Han blev Fæster mod 50 Dlr. i Indfæstning og Pligt til at give Forældrene Aftægt. Senere blev han Ejer. Hans Kone, Cecilie Marie Thomasdatter, der var fra Eskehøj i Gjærum, døde ca. 1885. Hun kaldtes den sorte Cille og skal have været en temmelig skrap Dame, hvis Besøg Bedstemoder ikke yndede.