Familien Holtet - En Slægtsbog.

- 8 -
2.   F Æ D R E N E   S L Æ G T.

Vor Slægt kan paa saavel fædrene som mødrene Side - forøvrigt gennem forbavsende faa Led - føres tilbage til ca. 1690.
Vore Forfædre har været jordbrugende Folk, nemlig Fæstebønder og de senere af dem Selvejerbønder. De har ikke hørt til Samfundets allerringeste (Inderster og endnu lavere Klasser), men ret højt paa den sociale Rangstige stod Fæstebonden jo ikke.
Familietraditioner foreligger ikke, hverken om ondt eller godt. Ret fattige har de fleste af Forfædrene formentlig varet, hvorfor der ikke forefindes Møbler, Slægtssmykker eller andre Arvestykker, der kan oplyse noget.
Skriftlige Optegnelser foreligger lige saa lidt, og man kan heller ikke vente det. De færreste Bønder i det 17. og 18. Aarhundrede kunde mere end lige tegne deres Bomærke eller prænte Forbogstaverne til deres Navn, og hvis de endelig kunde det, fandt de næppe, at deres paa Bedrifter og Begivenheder fattige Liv eller deres graa Forfædre kunde have Eftertidens Interesse.
Man er derfor henvist til, hvad man kan støve op i Protokoller og Dokumenter, forsaavidt saadant Materiale findes, hvilket ofte ikke er Tilfældet. De skindmagre Kirkebøger yder ikke meget, og mange er brædte eller paa anden Maade forkomne. Bedre Kildemateriale har man lejlighedsvis i Fæsteprotokoller og Fæstebreve, og udmærkede Bidrag kan Tingbøger give, hvis de paagældende - det være sig for det onde eller det gode - har maattet ulejlige Retfærdigheden, men dels synes dette for vor Slægts Vedkommende at have været sjældent, og dels har jeg ikke formaaet at foretage en møjsommelig og overmaade tidsspildende Gennemgang af alle de Tingbøger og andre Protokoller, hvori det kunde tænkes, at Forfædrene figurerede.
Den første, der kan skimtes af Slægten, er J ø r g e n.
Han er født ca. 1690-1700, og det kan ses, at han er død før 1735.