Familien Holtet - En Slægtsbog.

- 3 -

T i l   m i n e   S ø s k e n d e.

Gennem nogle Aar havde jeg tænkt paa at udarbejde lidt om vor Slægt og vort Hjem, og enkelte Ting havde jeg ogsaa opnoteret.
Der var dog vist ingen Ting bleven deraf, hvis ikke Søster Mathilde for et Par Aar siden havde sagt, at jeg egentlig burde skrive noget ned om Slægten. Det slog mig, at her var noget, jeg ikke skulde gaa udenom.
Resultatet er saa blevet denne lille fordringsløse Bog, som jeg beder Eder modtage og lade gaa i Arv til dem, der skal bære Navnet og slide Livet, naar vi andre til vor Tid er under Mulde.
Jeg ved vel, at den burde have været bedre, men jeg faar undskylde mig med, at min Fremstillingsevne og de spredte Timer, jeg har kunnet afse til den, ikke har kunnet strække til mere.
Oprindelig var Afsnit 8 planlagt betydeligt udførligere, men medens mit Arbejde stod paa, dukkede - til min Glæde - den "Vandrebog" op mellem os, som overflødiggør den paatænkte Skildring, idet de mange forskellige Smaatræk og Erindringer, der vil komme deri, vil give et langt rigere og fyldigere Billede af Hjemmet og Hjemlivet, end jeg alene formaar.
Ogsaa var der planlagt en bedre Udstyrelse og særlig en Del Billedstof, hvoraf noget var samlet, men dette har "Tiderne" sat en Stopper for.
Maaske vil man finde, at der er alt for mange - og lange - Uddrag af gamle Dokumenter og vil fristes til at springe dem over.
Det vil nu være Synd mod mig, der har haft en Del Umag med, men ogsaa Glæde af, at fremdrage dem; men det er nu ogsaa Synd mod Eder selv, for netop en Fordyben i dette Stof giver bedre end noget et Billede af vore Forfædres Tid og Forhold.