Familien Holtet - En Slægtsbog.

- 93c -
9.  Nogle Oplysninger om min Hustrus Slægt.
Slægtsskildringen i det foranstaaende slutter med Niels Holtets tolv Børn, om hvem der endda kun meddeles korte biografiske Data. Det er derigennem overladt til de paagældende selv - for hver enkelts Vedkommende - at supplere Bogen med, hvad der specielt vedkommer dette enkelte Led, derunder Oplysninger om respektive Hustruers og Mænds Slægt.
For mit vedkommende optegner jeg paa efterfølgende Blade, der kun indføjes i de af mig forbeholdte Exemplarer af Slægtsbogen - forinden Hæftningen - nogle faa Oplysninger om min Hustrus Slægt. I Tiden har jeg ikke kunnet foretage yderligere Undersøgelser.
Min Hustru Lydia Cecilie Ladegaard Jørgensen er født i Hannerup ved Fredericia den 24. April 1893. Hendes Forældre, Jørgen Christian Jørgensen og Mine Kristine f. Ladegaard, var Forpagtere af Hannerup Pavillon og senere Badehotel. I 1914 forpagtede Svigerfader Forsamlingsbygningens Hotel i Skanderborg, som han drev indtil sin Død i 1929, hvorefter Svigermoder alene drev Forretningen indtil 1. Maj 1929. Hun forpagtede derefter Missions- og Afholdshotellet i Sorø indtil 5. Juni 1930, da hun paa Grund af Svagelighed maatte opgive Forretningen, hvorefter hun henlevede sit sidste Aar i Skanderborg uden Beskæftigelse.
Svigerfader og Svigermoder ligger begravede paa Skanderborg Slotskirkegaard.
A. Svigerfader: Jørgen Christian Jørgensen fødtes 11. November 1865 i Hedensted og døde i Skanderborg 14. August 1928.
Da han kom til Skanderborg, var han smaat ved det; men her gik det godt, saaledes at han kunde yde sine Børn god Støtte og efterlade sin Enke tilstrækkeligt til et Udkomme.
Han var et ejegodt Menneske, der næppe havde nogen Uven. Han var Søn af Gaardejer og Hestehandler i Rimmerslund, Jacob Jørgen
sen, der paa sine gamle Dage mistede alt og døde paa Hansted Hospital.